Mediator

Od 2019 roku jestem także mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie ze specjalizacją w zakresie mediacji rodzinnych, w sprawach o rozwód i separację, cywilnych, gospodarczych i karnych.

Wskazuję, iż mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów, który daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy Stronami znajdującymi się w sytuacji spornej, wyjaśnienia spornych kwestii, nawiązania porozumienia i ewentualnie ugodowego zakończenie zaistniałego sporu.

W trakcie posiedzenia mediacyjnego Strony uczestniczące w postępowaniu mediacyjnym mają okazję przedstawić swoje stanowisko w sprawie oraz zaproponować takie zakończenie sporu, które będzie dla nich satysfakcjonujące.

Postępowanie mediacyjne jest poufne i dobrowolne. Zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym przyspiesza postępowanie, a także pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty związane z prowadzeniem sprawy w Sądzie.

Postępowanie mediacyjne może zakończyć się ugodą mediacyjną, w której zawarte są postanowienia satysfakcjonujące obie strony, określające ich wzajemne prawa i obowiązki. Ugoda taka po zatwierdzeniu przez Sąd staje się tytułem wykonawczym.

W przypadku mediacji pozasądowej wysokość wynagrodzenia reguluje zawarta umowa. Natomiast w przypadku mediacji w sprawie skierowanej przez Sąd stawka wynosi - w sprawach o prawa majątkowe - 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych netto za całość postępowania mediacyjnego. Ponadto zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

  1. Przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  2. Wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  3. Korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych
  4. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.